Pirmā Ķēniņu grāmata.

1 - Dāvids vecumā. Adonija uzmetās par ķēniņu, bet Dāvids liek Salamanu par ķēniņu izsaukt un svaidīt.

2 - Dāvids priekš miršanas pamāca Salamanu. Adonija, Joabs, Šimejus top nokauti. Abjatars no amata nocelts.

3 - Salamana laulība, dieva lūgšana un gudrais spriedums.

4 - Salamana lielkungi, godība un gudrība.

5 - Salamana draudzība ar Hiramu; sataisīšanās uz Dieva nama celšanu.

6 - Dieva nama celšana.

7 - Salamans uztaisa savus namus, divus vara stabus un Dieva nama traukus.

8 - Dieva nama iesvētīšana.

9 - Dievs parādās Salamanam otru reizi. Salamans Hiramam dod divdesmit pilsētas. Salamana būves, upurēšana un kuģošana.

10 - Sabas ķēniņiene nāk pie Salamana. Salamana gudrība, bagātība un godība.

11 - Salamans caur elkadievīgām sievām top pievilts uz elkadievību. pravietis Ahija Jerobeamam dod desmit ciltis. Salamans mirst.

12 - Rekabeams, Salamana dēls, nepieņem labu padomu. Desmit ciltis atkāpjas no viņa un ceļ Jerobeamu par ķēniņu. Jerobeams ieceļ elkadievību.

13 - Viens pravietis dod liecību pret Bēteles altāri. Jerobeama roka sakalst. Tas pravietis noziedzās un tādēļ no lauvas top saplēsts.

14 - Aķija pasludina briesmīgu sodību par Jerobeama namu. Jerobeams un viņa dēls mirst. Rekabeams apgrēkojās caur elkadievību, tiek piemeklēts caur Zizaku, Ēģiptes ķēniņu, un mirst, 31.

15 - Abijams bezdievīgs, Asa, viņa dēls, dievbijīgs ķēniņš. Nadabs un Baeša, Israēla ķēniņi.

16 - Ēla, Zimrus, Omrus un Ahabs Israēla ķēniņi. Samarijas un Jērikus uztaisīšana.

17 - Elija pasludina lielu bada laiku, no kraukļiem ēdināts, no atraitnes Sareptā(Cārfatā) uzturēts, uzmodina viņas mirušo dēlu.

18 - Elija uz Karmeļa parāda, ka Israēla Dievs īstais Dievs, un nokauj Baāla praviešus.

19 - Elija bēg no Izebeles un nonāk tuksnesī. Eņģelis viņu ēdina un Dievs viņu iepriecina. Eliša tiek aicināts par pravieti.

20 - Ahabs divreiz uzvar BenHadadu, der derību ar viņu un tādēļ top aprāts.

21 - Ahaba un Izebeles varadarbs pret Nābatu. Ahabs pazemojās Dieva priekšā.

22 - Ahabs ar Jehošafatu iet karā pret Sīriešiem, bet top nokauts, kā pravietis Miha bija papriekš sludinājis. Ahazija un Jehošafats.