Otra Ķēniņu grāmata.

1 - Ahazija, Israēla ķēniņš, paliek slims un mirst. Elija liek ugunij krist no debesīm.

2 - Elija tiek pacelts uz debesīm. Eliša paņem Elijas mēteli, iet caur Jardāni, pārvērš to nelabo ūdeni Jērikū, soda tos bezkaunīgos bērnus Bētelē.

3 - Jorams valda pār Israēli un ar Jehošafatu karo pret Moabu. Eliša dabū tiem ļaudīm ūdeni un pasludina, ka tie Moabiešus pārvarēs.

4 - Eliša pavairo eļļu kādai atraitnei, apsola dēlu Šunemes sievai, dara to dzīvu, kad tas nomiris, nelāga barību dara labu, pieēdina simts vīrus ar divdesmit maizēm.

5 - Naēmans no spitālības šķīstīts, Gehazis ar spitālību sodīts.

6 - Eliša padara, ka dzelzs peld uz ūdens. Sīrieši paliek akli. Liels bads Samarijā.

7 - Labības lētums Samarijā.

8 - Septiņu gadu bada laiks. Šunemiete iet svešumā; Azaēls pēc BenHadada ķēniņš Sīrijā. Jehorams un Ahazija, Jūda ķēniņi.

9 - Jeūs, svaidīts par Israēla ķēniņu, nokauj Joramu, Ahaziju un Izebeli.

10 - Jeūs izdeld Ahaba radus un Baāla praviešus.

11 - Atalijas varas darbi. Joas svaidīts par ķēniņu Jeruzālemē.

12 - Joas liek naudu sakrāt Tā Kunga nama uzkopšanai; atpērkas no Azaēļa ar naudu; top nokauts no saviem kalpiem.

13 - Joakas un viņa dēls Jehoas valda viens pēc otra pār Israēli. pravietis Eliša mirst; viņa kauli dara atkal dzīvu vienu mironi.

14 - Amacīja un Azarija, Jūda ķēniņi. Jerobeams otrais, Israēla ķēniņš.

15 - Azarija, (kas arī Uzija top nosaukts) Jotams, Jūda ķēniņi, Zaharija, Šalums, Menaēms, Pekajus, Peka, Ozea, Israēla ķēniņi.

16 - Ahazs meklē palīgu pie Asīrijas ķēniņa pret Sīriešiem.

17 - Hoseja pēdīgais Israēla ķēniņš paliek par kalpu Asīrijas ķēniņam un top aizvests uz Asīriju cietumā ar tām desmit ciltīm.

18 - Hizkija, Jūda ķēniņš. Sanheribs, Asīrijas ķēniņš, spaida Jūdu un Jeruzālemi.

19 - Hizkija savās bēdās pielūdz Dievu. Pravietis Jesaja iepriecina viņu ar cerību. Dievs apkauj Asiriešu lēģeri. Sanheriba gals.

20 - Hizkija guļ uz miršanu, pielūdz Dievu, paliek atkal vesels, rāda savas mantas un nomirst.

21 - Manasus un Amons, bezdievīgi Jūda ķēniņi.

22 - Josija, Jūda ķēniņš. Hilķija atrod bauslības grāmatu, Praviete Ulda pasludina, kas Jeruzālemei notiks.

23 - Josija atjauno Dieva derību. Joakas un Jojaķims, Jūda ķēniņi.

24 - Jojaķims, Jojaķins, Cedeķija, Jūda ķēniņi. Nebukadnecars labu tiesu Jūdu aizved uz Bābeli.

25 - Nebukadnecars uzņem un sadedzina Jeruzālemi, un aizved Cedeķiju ar ļaudīm uz Bābeli, 18; Ģedalija top iecelts pār tiem atlikušiem ļaudīm. Jojaķins no sava cietuma top izpestīts.