Otra Laiku grāmata.

1 - Salamana gudrība un bagātība.

2 - Līgums ar Aramu par Dieva nama celšanu.

3 - Dieva nama celšana.

4 - No tām pie Dieva nama piederīgām lietām.

5 - Dieva nama iesvētīšana iesākta.

6 - Salamana lūgšana pie Dieva nama iesvētīšanas.

7 - Dieva nama iesvētīšana pabeigta. Dievs otrreiz parādās.

8 - Salamana būves, ļaudis, upuri un laivas.

9 - Sabas ķēniņiene uzteic Salamana gudrību. Salamana bagātība, godība un nāve.

10 - Valstība top dalīta, un desmit ciltis atkāpjas no Rekabeama.

11 - Rekabeama valdīšana.

12 - Zizaka karš ar Rekabeamu.

13 - Abijas, Jūda ķēniņa, karš pret Jerobeamu, Israēla ķēniņu.

14 - Aza izdeldē elka dievību un uzvar Morus.

15 - Aza izdeldē joprojām elkadievību.

16 - Asas trejāda apgrēkošanās.

17 - Jehošafata dievbijīga un svētīga valdīšana.

18 - Jehošafats ar Ahabu iet karā pret Sīriešiem.

19 - Jehošafats no Jeūs top aprāts; gādā par īstu Dieva kalpošanu un taisnām tiesām.

20 - Jehošafats uzvar Amoniešus un Moabiešus.

21 - Jehorams nokauj savus brāļus, padodās elka dievībai, top sodīts un mirst.

22 - Ahazijas gals un Atalijas slepkavība.

23 - Jojada svaida Joasu par ķēniņu; Atalija tiek nokauta; Baāla nams nopostīts.

24 - Joasa teicamie darbi, elka dievība, sodība un nāve.

25 - Amacījas, Jūda ķēniņa, valdīšana.

26 - Uzija kvēpina un top spitālīgs.

27 - Jotams.

28 - Ahazs, Jūda ķēniņš un viņa bezdievība.

29 - Hizkija atkal uzceļ īsto Dieva kalpošanu.

30 - Lieldienas svētki svētīti.

31 - Elkadievība izdeldēta un priesteri un leviti apgādāti.

32 - Dievs Hizkiju brīnišķi izglābj no Sanheriba.

33 - Manasus un Amona valdīšana.

34 - Josija šķīsti un atjauno Dieva namu.

35 - Josija svētī Pasa svētkus un top karā nokauts.

36 - Ķēniņi pēc Josijas un ļaužu aizvešana uz Bābeli.