Otrā Mozus grāmata.

1 - Israēla bērni Ēģiptē verdzināti un spaidīti.

2 - Mozus piedzimst, tiek uzaudzināts, bēg uz Midijanas zemi un apprecējās.

3 - Mozus tiek aicināts Israēla bērnus izvest no Ēģiptes.

4 - Mozus dabū dāvanu, brīnumus darīt; Ārons viņam palīgs; iet uz Ēģipti; apgraiza dēlu. Ļaužu ticība.

5 - Mozum neklausa un vēl vairāk spaida Israēla bērnus.

6 - Otra Dieva pavēle un solīšana; Levja cilts.

7 - Ēģiptiešu mocības; ūdens paliek par asinīm.

8 - Vardes, utis, kukaiņi Ēģiptē.

9 - Mēris, trumi, krusa.

10 - Siseņi un tumsība.

11 - Mozus pasludina beidzamo sodību.

12 - Lieldienas jērs iestādīts, 3. 21. 43; visi pirmdzimušie Ēģiptes zemē nokauti, 29; Israēla bērni sāk iziet no Ēģiptes.

13 - Visi pirmdzimušie Tam Kungam top svētīti, 1.11; Israēla bērni iziet, 17; mākoņa un uguns stabs, Jāzepa kauli, 19.

14 - Israēla bērni iziet pa jūru; ēģiptieši noslīkst.

15 - Mozus slavas dziesma, 1; rūgtais ūdens Mārā top salds, 25.

16 - Elim, Sina tuksnesis, 1; paipalas, debess maize, 12.

17 - Avots no klints kalna, 6; kaušanās ar Amaleku, 8.

18 - Jetrus Mozum atved sievu un bērnus, 2; pēc viņa padoma tiesneši top iecelti, 13.

19 - Israēla ļaudis pie Sinaī kalna, kur Dievs grib dot bauslību.

20 - Tie desmit Dieva baušļi, 1; Dievs pavēl no zemes altāri uztaisīt, 24.

21 - Likumi par kalpiem, 2, 7; par slepkavām, 12; par miesas skrambām, 18.

22 - Likumi par zagļiem, 1; mauciniekiem, 16; burvjiem, 18; svešiniekiem, 21; atraitnēm, 22; valdniekiem, 28.

23 - Likumi par tiesām, 1; svētkiem, 12. 14; par Kanaāniešu izdzīšanu, 23.

24 - Mozus uzraksta bauslību, 4; upurē derības upuri, 6; Israēla priesteri un vecaji redz Dievu, 9; Mozus kalnā, 13.

25 - Likumi par Dieva dzīvokli, 8; derības šķirsts, galds, lukturis, 10. 23. 31.

26 - Tas Dieva dzīvoklis.

27 - Dedzināmo upuru altāris, 1; pagalms, 9; eļļa priekš tiem lukturiem, 20.

28 - Ārona un viņa dēlu priestera drēbes.

29 - Priesteru iesvētīšana, 1; dienišķie dedzināmie upuri, 38.

30 - Kvēpināmais altāris, 1; meteklis(cilājamo upuri) priekš Dieva nama, 11; mazgājamais trauks, 17; svaidāmā eļļa, 22; kvēpināmās zāles, 34.

31 - Amatnieku iecelšana, 2; svētdienas svētīšana, 12; baušļu galdiņi, 18.

32 - Zelta teļš.

33 - Israēla bērni atgriežas, 4; Mozus lūdz Dievu par viņiem, 12; grib redzēt Dieva godību, 18.

34 - Jauni baušļu galdiņi, 1; Dievs Mozum parādās, 5; derība ar Dievu, 10; Mozus spožais vaigs, 29.

35 - Svētdienas svētīšana, 1, 3; meteklis(cilājamo upuri) priekš Tā Kunga nama, 4; tie amatnieki, 30.

36 - Ļaužu bagātie upuri, 3; gardīnes, dēļi, 20; kārtis, 31; deķi nāk gatavi, 35.

37 - Derības šķirsts, 1; galds, 10; lukturi, 17; kvēpināmais altāris, 25; svaidāmā eļļa un kvēpināmās zāles, 29.

38 - Dedzināmo upuru altāris, 1; ūdens trauks, 8; pagalms, 9; cik zelta, sudraba un vara pie svētās vietas izliets, 21.

39 - Priesteru drēbes, 1; visu darbu saraksts, 32.

40 - Mozus to dzīvokli uzceļ, 1; un Tā Kunga godība to piepilda, 34.