Otra Samuēla grāmata.

1 - Dāvids liek nokaut Amalekieti, kas teicās Saulu nokāvis. Vaidu dziesma par Saulu un Jonatānu.

2 - Dāvids Hebronē Jūda ciltij svaidīts par ķēniņu. Abners Išbošetu, Saula dēlu, ceļ par ķēniņu pār tām citām ciltīm un tiek pārvarēts.

3 - Dāvida dēli. Abners piemetās Dāvidam un no Joaba top nodurts.

4 - Išbošets, Saula dēls, top nodurts un no Dāvida atriebts.

5 - Dāvids pār visām Israēla ciltīm par ķēniņu svaidīts, 7; uzņem Jeruzālemi, apņem daudz sievas un kauj divreiz Fīlistu karaspēku.

6 - Dāvids pārved derības šķirstu no Kiriatjearimas uz Jeruzālemi.

7 - Dāvids Tam Kungam grib namu uztaisīt. Kristus ar Savu mūžīgo valstību tiek apsolīts.

8 - Dāvids uzvar Fīlistus un citas tautas, svētī to laupījumu Tam Kungam, ieceļ derīgus valdniekus.

9 - Dāvids labu dara Mefibošetam, Jonatāna dēlam.

10 - Amonieši apsmej Dāvida vēstnešus un tiek izdeldēti.

11 - Dāvids pārkāpj laulību ar Batsebu, un liek nokaut viņas vīru, Ūriju.

12 - Nātans Dāvidu pārmāca. Dāvids apraud savu grēku. Batsebas bērns mirst. Salamans piedzimst. Rabas pilsēta tiek uzņemta, 26.

13 - Amnons, Dāvida dēls, piesmeij savu māsu, un tiek nokauts no Absaloma. Absaloms bēg.

14 - Gudra sieva no Tekoas pēc Joaba padoma pierunā Dāvidu, Absalomu atkal uzņemt.

15 - Absaloms ceļ dumpi pret savu tēvu Dāvidu. Dāvids bēg ar savējiem.

16 - Cībus Dāvidam atnes maizi un apmelo Mefibošetu. Šimejus lād Dāvidu. Absaloms nāk uz Jeruzālemi.

17 - Ahitofels dod padomu, ko Absaloms neklausa. Ahitofels pats pakarās. Uzticīgi draugi Dāvidam palīdz.

18 - Dāvids sakauj Absaloma karapulku. Absaloms, pie ozola piekāries, no Joaba top nodurts. Dāvids Absalomu apraud.

19 - Dāvids no Israēla un Jūda atkal top uzņemts un apstiprināts par ķēniņu. Šimejus, Mefibošets un Barzilajus.

20 - Šebus ceļ dumpi pret Dāvidu un dabū galu. Joabs nodur Amasu.

21 - Liels bada laiks ceļas Saula varas darba dēļ pie Gibeoniešiem. Dāvidam jākaro pret Fīlistiem.

22 - Dāvida slavas dziesma par savu ienaidnieku uzvarēšanu.

23 - Dāvida pēdīgie vārdi. Dāvida varoņi.

24 - Ļaužu skaitīšana, mēris.