Pravietis Ecehiēls.

1 - Tas Kungs parādās uz ķerubiem.

2 - Tas Kungs aicina Ecehiēli uz pravieša amatu.

3 - Pravietis savā sarga amatā.

4 - Jeruzālemes nākamā aplēģerēšana.

5 - Jeruzālemes gals nozīmets ar nodzītiem matiem.

6 - Sodība par elku vietām un elku kalpiem.

7 - Posts Jūdu zemei sludināts.

8 - Israēla elkadievība Dieva namā.

9 - Sodība par elkadievu kalpiem.

10 - Tā Kunga godība atstāj Dieva namu.

11 - Lieka drošība un sodības zobens. Akmens sirds un jaunais gars.

12 - Pravietis uz ceļa nozīmē caur līdzību Cedeķijas aizvešanu.

13 - Pret viltīgiem praviešiem.

14 - Pret elkudievu kalpiem.

15 - Jeruzāleme nederīgs vīna koks.

16 - Jeruzāleme, laulības pārkāpēja. Jauna derība ar visām tautām.

17 - Dāvida cilts pazemošana un paaugstināšana.

18 - Dievs ir taisns un žēlīgs; tāpēc būs atgriezties no grēkiem.

19 - Raudu dziesma par Israēla valdniekiem.

20 - Israēla nepaklausība vecos laikos un atgriešanās.

21 - Kaldeju zobens pret Jūdiem un Amoniešiem.

22 - Jeruzālemes grēki un sodība.

23 - Jūda un Israēla valsts divas nešķīstas māsas.

24 - Jeruzālemes izpostīšana caur līdzību par verdošu podu. Pravieša sievas nāve sludināta.

25 - Sodības draudēšana pret Amoniešiem, Moabiešiem, Edomiešiem un Fīlistiem.

26 - Pret Tiru.

27 - Par Tirus izpostīšanu.

28 - Pret Tirus ķēniņu un pret Sidonu.

29 - Pret Faraonu un viņa ļaudīm.

30 - Ēģipte caur Bābeli sodīta.

31 - Asurs līdzināts ciedru kokam, kas tiek nocirsts.

32 - Raudu dziesma par Ēģipti.

33 - Pravieša sarga amats.

34 - Tie neuzticīgie gani un tas labais gans.

35 - Pret Edomu.

36 - Israēla nams pestīts un svētīts.

37 - Dieva tautas augšāmcelšanās. Jūda un Israēls apakš viena gana.

38 - Gogs ar savu karaspēku pret Dieva tautu.

39 - Gogs un viņa pulki apkauti, Dieva ļaudis pestīti.

40 - Jauns Dieva nams parādīts.

41 - Jauna Dieva nama iekšpuse.

42 - Dieva nama sānu ēkas.

43 - Jaunā Dieva nama godība, Dieva kalpošana un iesvētīšana.

44 - Jaunā Dieva nama priesteri un viņu darbi.

45 - Zemes izdalīšana; upuru likumi.

46 - Upuru vietas un laiki.

47 - Svētās zemes auglība un robežas.

48 - Svētās zemes izdalīšana. Svētās pilsētas aprakstīšana.