Trešā Mozus
grāmata
Likumi par dedzināmiem upuriem.
1
Un Tas Kungs aicināja Mozu un runāja uz to no saiešanas telts sacīdams:
2 Runā uz Israēla bērniem un saki tiem: ja kāds no jums Tam Kungam grib upurēt upuri, tad jums savus upurus būs nest no lopiem, no lieliem un no sīkiem lopiem.
3 Ja viņa upuris ir dedzināms upuris no lieliem lopiem, tad būs upurēt vērsi, kas bez vainas; pie saiešanas telts durvīm viņam to būs upurēt, ka tas Tam Kungam labi patīk. *
4 Un tam savu roku būs likt uz dedzināmā upura galvu, ka tas Viņam labi patīk, to salīdzināt.
5 Tad tam būs nokaut jaunu vērsi Tā Kunga priekšā, un priesteriem, Ārona dēliem, būs asinis pienest un asinis slacīt visapkārt uz altāri, kas ir pie saiešanas telts durvīm.
6 Tad dedzināmam upurim būs novilkt ādu un viņu sacirst gabalos.
7 Un priestera Ārona dēliem būs uguni iededzināt uz altāra un malku likt uz uguni.
8 Un priesteri, Ārona dēli, sakārtos gabalus, galvu un taukus būs likt virsū uz malku, kas ir uz uguns altāra.
9 Bet viņa iekšas un viņa kājas tam būs mazgāt ar ūdeni, un priesterim to visu būs iededzināt uz altāra; tas ir dedzināms upuris, uguns upuris Tam Kungam par saldu smaržu.
10 Un ja viņa upuris ir no sīkiem lopiem, no avīm vai no kazām par dedzināmo upuri, tad tam būs upurēt tēviņu, kas bez vainas.
11 Un viņam to būs nokaut pie altāra sāniem pret ziemeli Tā Kunga priekšā, un priesteriem, Ārona dēliem, būs slacīt viņa asinis visapkārt uz altāri.
12 Tad viņam to būs sacirst gabalos līdz ar viņa galvu un viņa taukiem, un priesterim to būs likt uz to malku, kas virsū uz uguns altāra.
13 Bet iekšas un kājas viņam ūdenī būs mazgāt, un priesterim visu to būs pienest un iededzināt uz altāra; šis ir dedzināms upuris, uguns upuris par saldu smaržu Tam Kungam.
14 Un ja viņa upuris Tā Kunga priekšā ir dedzināms upuris no putniem, tad viņam savu upuri Tam Kungam būs pienest no ūbelēm vai no jauniem baložiem.
15 Un priesterim to būs nest pie altāra un galvu nokniebt un uz altāra iededzināt, un viņa asinis būs izspaidīt pie altāra sienas.
16 Un viņa guzu ar viņa spalvām būs atņemt un pie altāra nomest pret rītiem uz pelnu kopu.
17 Un tam to būs ieplēst pie spārniem, ne dalīt, un priesterim to uz altāra būs iededzināt ugunī uz malkas; tas ir dedzināms upuris, uguns upuris Tam Kungam par saldu smaržu.