Pirmā Mozus grāmata.

1 - Dievs rada pasauli.

2 - Dusas diena, 3; Paradīze, 8; Dievs rada sievu, 18.

3 - Pirmais grēks, 1; grēka sods un žēlastības solīšana, 14.

4 - Kains un Ābels, 1; brālis brāli nokauj, 8; Kaina bērni, 17; Sets, 25.

5 - Ādama raduraksti.

6 - Pasaules ļaunums, 5; ūdensplūdi sludināti, 7; Noa taisa šķirstu, 14.

7 - Ūdensplūdi sākās.

8 - Ūdensplūdi beidzās, 2; Noas upuris, 20; Dieva žēlastības solīšana, 21.

9 - Likumi, 3; derība un varavīksne, 8; vīns, 20; Kanaāna sods, 24; Noa mirst, 29.

10 - Noas bērni un bērnu bērni.

11 - Bābeles tornis, 3; valodas sajūk, 5; Šema radi, 11.

12 - Ābrams aicināts aiziet uz Kanaānu un uz Ēģipti.

13 - Lats šķirās no Ābrama un piemīt Sodomā.

14 - Ķēniņu karš; Ābrams izpestī Latu, 13; Melhizedeks Ābramu svētī, 18.

15 - Ābrama ticība viņam par taisnību, 6; derība ar Dievu, 13; Ābrama bērnu bērni, 19.

16 - Hāgare dzemdē Ismaēli.

17 - Īzaks apsolīts, 15; apgraizīšanas derība, 23.

18 - Ābrahāms mielo To Kungu un divus eņģeļus, 1; Īzaks no jauna apsolīts; Tas Kungs sludina Sodomas postu, 16; Ābrahāms aizlūdz, 23.

19 - Dievs izposta Sodomu. Lats top izglābts un apgrēkojās, 15.

20 - Abimelehs atņem Ābrahāmam sievu un atdod ar dāvanām.

21 - Īzaks piedzimst, 3; Ismaēls ar savu māti Hāgari izdzīts, 14; Ābrahāms ceļ derību ar Abimelehu, 22.

22 - Ābrahāms grib savu dēlu upurēt, 2.3; Dievs atjauno, ko solījis, 15; Nahora radi, 20. 21.

23 - Sāra mirst; Ābrahāms pērk kapa vietu.

24 - Īzaks prec Rebeku.

25 - Ābrahāma dēli no Ķeturas, 1, 2; Ābrahāms mirst, 7; Izmaeļa radi, 12; Ēsavs un Jēkabs, 24; Ēsavs pārdod savu pirmdzimtību, 29.

26 - Īzaka prieki un bēdas.

27 - Jēkabs no tēva svētīts, bēg no sava brāļa.

28 - Jēkabs no tēva otru reizi svētīts aiziet svešumā un sapnī redz debes' trepes.

29 - Jēkabs apņem divas sievas. Lea viņam dzemdē Rūbenu, Sīmeanu, Levi, Jūdu.

30 - Rahēles kalpone Bilha dzemdē Danu un Naftali, 5.7; Leas kalpone Zilfa dzemdē Gadu un Ašeru, 9; Rahēle dzemdē Jāzepu, 22; Jēkabs līgst ar Lābanu kalpošanas pēc, 24.

31 - Jēkabs bēg atpakaļ uz Kanaāna zemi, 1. 17; un dara derību ar Lābanu, 43.

32 - Jēkabs redz Dieva eņģeļus, 1; bīstas no sava brāļa, 7; pielūdz Dievu, 9; cīnās ar Dievu, 24; un top nosaukts Israēls, 28.

33 - Jēkabs salīdzinājās ar savu brāli, 5; un nopērk zemes gabalu, 19.

34 - Dina top apsmieta, no tā ceļas karš.

35 - Jēkabs Bētelē, 1; Rahēle dzemdē Benjaminu un mirst, 16; Jēkaba dēli, 22; Īzaks mirst, 27.

36 - Ezāva pēcnākami.

37 - Jāzepa sapņi; brāļi viņu pārdod uz Ēģipti.

38 - Jūda bērni; Jūda un Tamāres grēks.

39 - Jāzeps kalpošanā, kārdināšanā un cietumā.

40 - Jāzeps cietumā izstāsta sapņus.

41 - Jāzeps caur sapņu tulkošanu lielā godā. Jāzepa dēli, Jāzeps glābējs bada laikos.

42 - Jēkaba dēlu pirmais ceļš uz Ēģipti bez Benjamina.

43 - Jēkaba dēlu otrs ceļš uz Ēģipti ar Benjaminu.

44 - Jāzepa brāļi lielās bailēs.

45 - Jāzepa brāļi dabū pazīt savu brāli un pāriet; Jēkaba prieks.

46 - Jēkabs ar savu namu iet uz Ēģipti; raduraksti.

47 - Jēkabs Gošenē; svētī Faraonu; Jāzeps Faraonam pērk visu Ēģiptes zemi.

48 - Jēkabs svētī Efraīmu un Manasu.

49 - Jēkabs svētī tos citus dēlus un mirst.

50 - Jāzeps aprok savu tēvu un mirst.