Pirmā Samuēla grāmata.

1 - Samuēls piedzimst un tiek Tam Kungam svētīts.

2 - Annas slavas dziesma, 1; Elus dēlu, Hofnus un Pinehasa, bezdievība, 12; Dieva sodība sludināta, 27. 33.

3 - Samuēls paliek par pravieti Elus un visu ļaužu priekšā.

4 - Fīlisti kauj Israēla bērnus un paņem derības šķirstu; Elus abu dēlu un paša gals.

5 - Dieva šķirsts Ašdodas pilsētā Dagona namā, Fīlistu mocības.

6 - Fīlisti Israēlim sūta atpakaļ Dieva šķirstu ar dāvanām. Dieva roka pār Bet-Šemesu.

7 - Israēla ļaudis atgriežas pie Dieva un dabū virsroku pār Fīlistiem. Samuēls tiesā Israēli.

8 - Israēls prasa ķēniņu un nepieņem Samuēla padomu.

9 - Sauls, Dieva izredzētais ķēniņš, nāk pie Samuēla.

10 - Sauls par ķēniņu svaidīts un izsaukts.

11 - Sauls karā uzvar Amoniešus un otrā reizē top apstiprināts par ķēniņu.

12 - Samuēls atkāpjas no soģa amata un pamāca tos ļaudis.

13 - Sauls upurēdams apgrēkojās Fīlistu karā.

14 - Jonatāns uzvar Fīlistus un dabū gandrīz nāvi no sava tēva.

15 - Sauls kauj Amalekiešus, apgrēkojās un tiek atmests.

16 - Samuēlis svaida Dāvidu par ķēniņu. Dāvids spēle uz koklēm Saula priekšā.

17 - Dāvids nokauj Goliatu.

18 - Jonatāns, Dāvida draugs. Dāvids no ļaudīm slavēts, no Saula ienīdēts, Mikali dabū par sievu.

19 - Jonatāns Dāvidu aizstāv pie tēva; Dāvids Saulam izbēg caur Mikales palīgu.

20 - Jonatāns ar Dāvidu der derību.

21 - Dāvids bēg uz Nobu; ēd Dievam noliktās maizes; nāk pie ķēniņa Aķisa.

22 - Dāvids Adulama alā un Moabā, 1; Doēgs apsūdz Dāvidu un Aķimeleku pie Saula, 9; Aķimeleks ar 85 priesteriem tiek nokauts, 11.16.

23 - Dāvids izglābj Ķeģilu no Fīlistiem, bēg no Saula uz Zifas tuksnesi, caur Dievu izglābts.

24 - Dāvids saaudzē Saula dzīvību alā.

25 - Samuēls mirst; Nābala ģeķība; Dāvida dusmas; Aibigaīles gudrība; Dāvids Abigaīli ņem par sievu.

26 - Dāvids naktī paņem Saula šķēpu un biķeri un Saulu atkal apkauno.

27 - Dāvids pie Aķisa, Fīlistu ķēniņa, Ciklagā.

28 - Sauls meklē padomu pie zīlnieces; Samuēls viņam parādās.

29 - Aķis Dāvidu sūta atpakaļ.

30 - Amalekieši izposta un aplaupa Ciklagu. Dāvids visu laupījumu tiem atņem.

31 - Sauls pats dara sev galu.