Piektā Mozus grāmata.

1 - Mozus stāsta otru reizi Israēla ceļu no Horeba kalna līdz Kādeš-Barneai un kāpēc 40 gadus bija jāpaliek uz ceļa.

2 - Vēl par to ceļošanu. Sihons uzvarēts.

3 - Ogs uzvarēts, 1; tās pustrešas ciltis, 12; Mozus lūdzās, redzēt to apsolīto zemi, 23.

4 - Mozus māca, lai tur bauslību, 1; trīs glābšanas pilsētas, 41.

5 - Tie desmit Dieva baušļi.

6 - Pirmais bauslis.

7 - Lai Israēls netinās ar pagāniem nedz ar viņu elkiem.

8 - Dieva žēlastību lai neaizmirst un lai sargās no lielības un nepateicības.

9 - Paskubināšana uz pazemību.

10 - Jauni baušļu galdiņi, 1; To Kungu būs bīties un mīļot, 12.

11 - Dieva žēlastības darbi lai vada pie Dieva bijāšanas, 1; svētība un sodība, 13.

12 - Elkadievība jāizdeldē, 1; upura vieta, 5; kā lai ēd gaļu, 21.

13 - Par viltīgiem praviešiem un blēņu mācītājiem.

14 - Par miroņu apraudāšanu, 1; par nešķīstiem lopiem, 17; par desmito tiesu, 22.

15 - Par septīto, jeb atlaišanas gadu, 1; par nabagiem, 4; par vergiem, 12; par pirmdzimušiem, 19.

16 - Par tiem trim augstiem svētkiem.

17 - Par soģu un valdītāju amatu, 16, 18; par upuriem un elkadievību, 1; par grūtām tiesāšanām, 8; par ķēniņa celšanu, 14.

18 - Par priesteriem un Levitiem, 1, par elkadievību, 3; pravietis kā Mozus top solīts, 15.

19 - Par glābšanas pilsētām, 1. 5. 9; par slepkavām, 11; par robežu akmeņiem, 14; par lieciniekiem, 15.

20 - Kara likumi.

21 - Par nezināmām slepkavām, 1; par vergu sievām, 10; par pirmdzimušā tiesu, 15; par neklausīgu dēlu, 18; par pakārtiem, 22.

22 - Dažādi likumi.

23 - Dažādi likumi.

24 - Dažādi likumi.

25 - Dažādi likumi.

26 - Par augļu pirmajiem, 1; un desmito tiesu, 12.

27 - Akmeņu altāris bauslībai par piemiņu; lāstu vārdi pret pārkāpējiem.

28 - Dieva svētība dievbijīgiem, sodība bezdievīgiem.

29 - Derības atjaunošana.

30 - Dievs sola atgriezīgiem žēlastību un svētību, neatgriezīgiem lāstu un sodību.

31 - Mozus atdod Jozuam Israēla vadīšanu un valdīšanu, 1; kur tā bauslības grāmata jāglabā un kad jālasa, 9; Dievs paredz Israēla atkāpšanos, 16.

32 - Mozus dziesma, 1; ziņa par Mozus nāvi, 48.

33 - Mozus svētī tās divpadsmit Israēla ciltis.

34 - Mozus nāve.