Pravietis Jeremija.

1 - Kā Jeremija aicināts. Jeruzālemes izpostīšana sludināta.

2 - Dieva labdarīšanas. Jūdu nepateicība.

3 - Paskubināšana uz atgriešanos no grēkiem. Dieva žēlastības apsolīšana.

4 - Jūdu zemes izpostīšana.

5 - Dažādi Jūda grēki un tādēļ draudēta sodība.

6 - Par Jūda aizvešanu uz Bābeli.

7 - Ārīga Dieva kalpošana bez atgriešanās ir sodāma negantība.

8 - Neatgriezīgiem Jūdiem Kaldeju uzbrukšana sludināta.

9 - Jeremija žēlojās par savu ļaužu grēkiem.

10 - Nebūs bīties nedz pielūgt elkus, bet to vienīgo dzīvo Dievu.

11 - Dieva derība; Jūdu pārkapšana; Jeremija nāves briesmās.

12 - Bezdievīgo laime drīz beidzās.

13 - Līdzības par jostu un vīna trauku.

14 - Sausums un bads, Jeremijas aizlūgšana.

15 - Sodība pār neatgriezīgiem.

16 - Par Jūdu aizvešanu uz Bābeli un par viņu pestīšanu.

17 - Elka dievība, paļaušanās uz radītām lietām, svētdienas nesvētīšana, visas nelaimes vaina.

18 - Līdzība par podnieku.

19 - Līdzība par mālu krūzi.

20 - Jeremija cietumā. Viņš sludina Bābeles cietumu un žēlojās par savu amatu.

21 - Sodība pār Jeruzālemi.

22 - Sodība par tiem trim ķēniņiem: Joakasu, Jojaķimu un Jekoniju.

23 - Ļaunie gani un viltīgie pravieši. Nākamais Pestītājs.

24 - Līdzība par labām un nelabām vīģēm.

25 - Septiņdesmit gadu cietums Bābelē nozīmēts caur dusmības biķeri.

26 - Jeremija uz nāvi apsūdzēts, bet izglābts.

27 - Jūda cilts apakš Bābeles ķēniņa jūga.

28 - Koka un dzelzs jūgs. Viltīgais pravietis Kananija.

29 - Jeremija raksta grāmatu Jūdiem Bābeles cietumā, kā tiem būs turēties.

30 - Izpestīšana no Bābeles.

31 - Pārnākšana no Bābeles. Jauna žēlastības derība apsolīta.

32 - Jeremija pērk tīrumu par zīmi, ka nāks atpakaļ no Bābeles.

33 - Pestīšana apsolīta.

34 - Cedeķija liek izsaukt svabadības gadu, bet tas netiek turēts,

35 - Rekabiešu paklausība laba priekšzīme.

36 - Jeremijas raksti sagriezti un sadedzināti, bet pēc Dieva pavēles no jauna uzrakstīti.

37 - Jeremija top sists un cietumā likts.

38 - Jeremija bedrē iemests, no tās izglābts un uz paslepenu sarunāšanos pie ķēniņa aicināts.

39 - Jeruzāleme uzņemta, Cedeķija cietumā, Jeremija un Ebedmelehs atlaisti.

40 - Jeremija paliek Jūdu zemē pie Ģedalijas.

41 - Ismaēls nokauj Ģedaliju, top tādēļ no Jehohanana vajāts.

42 - Jeremija nevēl Jūdiem iet uz Ēģipti.

43 - Jūdi noiet uz Ēģipti un noved Jeremiju līdz.

44 - Jeremija norāj neklausīgos un elkadievīgos Jūdus

45 - Bāruks no Jeremijas iepriecināts.

46 - Dieva vārds pret Ēģipti.

47 - Dieva vārds pret Fīlistiem, Tīriešiem un Sidoniešiem.

48 - Dieva vārds pret Moabu.

49 - Dieva vārds pret Amonu, Edomu, Daamasku, Arābiju un Elamu.

50 - Bābeles izpostīšana, Jūdu izpestīšana.

51 - Par Bābeles izpostīšanu.

52 - Jeruzālemes izpostīšana. Jojaķima paaugstināšana.