Ceturtā Mozus grāmata.

1 - Mozus ļaudis skaita.

2 - Likumi par Israēla lēģeri.

3 - Ārona radi, 1; Levja bērnu skaits un amats, 14; par pirmdzimušo izpirkšanu, 46.

4 - Levja bērnu amats un skaits.

5 - Likumi par spitālīgiem un citiem nešķīstiem, 1; nozieguma upuris un salīdzināšana par savādiem grēkiem, 5; neuzticības kaislības upuris, 12.

6 - Likumi par nazīriešiem, 1; svētīšanas vārdi, 22.

7 - Virsnieku upuri un dāvanas, 1; Dievs runā ar Mozu, 89.

8 - Likumi par tiem eļļas lukturiem, 1; par Levitiem, 5.

9 - Pasa svētku svinēšana, 1; padebesis par ceļa vadītāju, 15.

10 - Likumi par trumetēm, 1; tie ļaudis ceļas no Sinaī projām, 11; Mozus sievas brālis Hobabs, 29.

11 - Uguns lēģerī, 1; gaļas kārība, 4; tie 70 vecāki, 16; paipalas, 31; iekārošanas kapenes, 33.

12 - Mirjame un Ārons pretojās Mozum, 1; Mirjame ar spitālību sodīta, 10.

13 - Mozus sūta 12 izlūkus, Kanaāna zemi izlūkot.

14 - Tie ļaudis kurn pret Dievu un Tas Kungs spriež, ka tiem tuksnesi jāmirst. Tie nepaklausīgie no Amaleka top apkauti.

15 - Likumi par visādiem upuriem, 1; viens svētdienas nesvētītājs akmeņiem nomētāts, 32; par tiem valkājamiem pušķiem, 37.

16 - Korahs, Datans un Abirams ceļ dumpi pret Mozu un top no zemes aprīti. Ārons par salīdzinātāju.

17 - Ārona zizlis zaļo.

18 - Priesteru un Levitu amats un daļa.

19 - Likumi par sarkano govi un slakāmo ūdeni.

20 - Mozus izsit avotu no klints, 8; Edoms Israēlim neļauj iet caur savu zemi, 14. 18; Ārons mirst, 23. 28.

21 - Israēla bērni uzvar Aradu, 1. 3; Mozus uzceļ čūsku, 8; Sihons, Amoriešu ķēniņš un Ogs, Basanas ķēniņš, top uzvarēti, 24. 25.

22 - Balaks, Moabiešu ķēniņš, aicina Bileāmu, lai nolād Israēli, 1; Bileāma ēzeliene runā, 28.

23 - Bileāms Israēli nenolād, bet svētī.

24 - Bileāms vēl svētī Israēla bērnus, un sludina to zvaigzni no Jēkaba.

25 - Israēla bērnu maucība, elkadievība un viņu sodība.

26 - Israēla bērni otru reiz skaitīti.

27 - Likums par mantošanu, 1; Dievs ieceļ Jozua par vadoni Mozus vietā, 18.

28 - Dieva likumi par dienišķu upuri, 1; par svētdienas, 9; jaunu mēnešu, 11; Pasa svētku, 16; un vasaras svētku upuriem, 26.

29 - Gaviļu svētku upuris, 1; salīdzināšanas dienas, 7; un lieveņu svētku upuriem, 12.

30 - Likumi par solījumiem.

31 - Midijanieši uzvarēti un aplaupīti.

32 - Rūbena cilts, Gada cilts un Manasus puscilts dabū savu zemes daļu Jardānes rīta pusē.

33 - Israēla bērnu ceļi un lēģeru vietas, 1; Tas Kungs pavēl Kanaāniešus izdzīt, 50.

34 - Tās apsolītās zemes robežas, 1; kas un kā lai viņu izdala, 16.

35 - Levitu pilsētas, 1; sešas glābšanas pilsētas, 6; par slepkavām un atriebējiem, 33.

36 - Likums par mantiniecēm.