Saturs

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Filipiešiem. 4. nodaļa.

Dažādas pamācīšanas. Pateicība Filipiešiem par atsūtītu dāvanu.

1. Tad nu, mani mīļie brāļi, manas sirds ilgošanās, mans prieks un mans kronis, - tā stāviet iekš Tā Kunga, jūs mīļie.  1,8.27. 2,16. 1Kor.16,13. 2Kor.1,14. 1Tes.2,19. 2Tes.2.15.

2. Es lūdzu Euodiju un lūdzu Sintihu, lai ir viens prāts iekš Tā Kunga;  2,2.

3. Un tevi arīdzan lūdzu, tu mans īstais darba biedri: gādā par šīm sievām, kas līdz ar mani ir cīnījušās iekš evaņģēlija, tā kā arī Klements, un mani citi darba biedri, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā.  1,27. (Filem.2.) Dāv.dz.69,29. Parād.13,8.

4. Priecājaties iekš Tā Kunga vienmēr; es saku atkal: priecājaties!  3,1. Jes.61,10. 2Kor.6,10.

5. Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.  Tit.3,2. Jēk.5,8.9.

6. Nebēdājaties par neko; bet jūsu lūgšanas visās lietās lai pie Dieva top zināmas caur piesaukšanu un pielūgšanu ar pateikšanu.  Efe.6,18. 1Tim.2,1. 1Pēt.5,7. 1Jāņ.5,14.15.

7. Un tas Dieva miers, kas augstāks nekā visa saprašana, tas pasargās jūsu sirdis un jūsu domas iekš Kristus Jēzus.  4Moz.6,26. Rom.5,1. Efe.3,20. Kol.3,15.

8. Un vēl, brāļi, visu, kas patiesīgs, visu, kas godīgs, visu, kas taisns, visu, kas šķīsts, visu, kas mīlīgs, visu, kam laba slava, ja ir kāds labs tikums, un ja ko var teikt, - to liekat vērā.  Rom.12,17. Tit.3,8.14.

9. Ko jūs arī esat mācījušies un dabūjuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet; tad miera Dievs būs ar jums.  3,17. 1Tes.5,23

10. Bet es ļoti esmu priecājies iekš Tā Kunga, ka jūs nu atkal reiz esat uzsākuši gādāt par mani: par ko jūs arī esat gādājuši, bet tas laiks jums nav izdevies.  2Kor.11,9.

11. Es to nesaku nekāda trūkuma dēļ; jo es esmu mācījies iztikt ar to, kas man ir.  1Tim.6,6. Ebr.13,5.

12. Un es zinu zems būt, un es zinu augsts būt; visādi un visās lietās esmu mācījies, gan paēdis būt, gan izsalcis, pilnībā dzīvot un trūkumu ciest.  2Kor.11,27.

13. Es spēju visas lietas iekš Tā, kas mani dara spēcīgu, proti iekš Kristus.  Mark.9,23. 2Kor.12,10.

14. Tomēr jūs esat labi darījuši, ka jūs manas bēdas līdz ar mani esat nesuši.

15. Un arī jūs, Filipieši, zināt, ka no evaņģēlija sākuma laikiem, kad es no Maķedonijas esmu izgājis, neviena draudze nav ar mani biedrībā stāvējusi iekš došanas un ņemšanas, kā tikai jūs vien.  1Kor.9,15. 2Kor.11,9. 1Tim.1,3.

16. Jo arī, kad es biju Tesalonikā, jūs vienu un otru reizi man esat sūtījuši priekš manas vajadzības.  Ap.darb.17,1.

17. Ne tā kā es dāvanu meklēju, bet es meklēju augli, kas no tās bagātīgi atlec priekš jums.  1,22. 2Kor.9,6. Tit.3,14.

18. Bet es visu esmu dabūjis un man ir pār pārim; es esmu papilnam apgādāts ar to, ko jūs caur Epafroditu man sūtījuši, kā saldu smaržu, kā pieņēmīgu un Dievam patīkamu upuri.  2,25. (1Moz.33,11.) Efe.5,2. Ebr.13,16.

19. Bet mans Dievs piepildīs visu jūsu vajadzību pēc Savas bagātības iekš godības caur Kristu Jēzu.  2Kor.9,8. Efe.1,7.

20. Bet mūsu Dievam un Tēvam lai ir gods mūžīgi mūžam. Āmen.  Gal.1,4.5.

21. Sveicinājiet ikvienu svētu iekš Kristus Jēzus; tie brāļi, kas pie manis, jūs sveicina.  1Kor.16,20. Gal.1,2.

22. Visi svētie jūs sveicina un visvairāk tie no ķeizara nama.  1,13. 2Kor.13,12.

23. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Āmen.  1Kor.16,23. Kol.4,18.