Bībele. Glika 8. izdevums.

Vecās un Jaunās Derîbas Svētie Raksti.

Pirmā Mozus grāmata.

Otrā Mozus grāmata.

Trešā Mozus grāmata.

Ceturtā Mozus grāmata.

Piektā Mozus grāmata.

Jozuas grāmata.

Soģu grāmata.

Rutes grāmata.

Pirmā Samuēla grāmata.

Otra Samuēla grāmata.

Pirmā Ķēniņu grāmata.

Otra Ķēniņu grāmata.

Pirmā Laiku grāmata.

Otra Laiku grāmata.

Ezras grāmata.

Nehemijas grāmata.

Esteres grāmata.

Ījaba grāmata.

Dāvida dziesmu grāmata

Salamana sakāmie vārdi.

Salamans mācītājs.

Salamana augstā dziesma.

Pravietis Jesaja.

Pravietis Jeremija.

Jeremijas raudu dziesmas.

Pravietis Ecehiēls.

Pravietis Daniēls

Pravietis Hozeja.

Pravietis Joēls.

Pravietis Amos.

Pravietis Obadija.

Pravietis Jona.

Pravietis Miha.

Pravietis Nakums

Pravietis Habakuks.

Pravietis Cefanija.

Pravietis Hagaja.

Pravietis Zaharija.

Pravietis Malahija.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus
Jaunā derība.

Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Mateja.

Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Marka.

Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Lūkas.

Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Jāņa.

Sv. Apustuļu darbi.

Sv. Apustuļa Pāvila grāmata Romiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Korintiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila otra grāmata Korintiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Galatiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Efesiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Filipiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Kolosiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Tesaloniķiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila otrā grāmata Tesaloniķiešiem.

Sv. apustuļa Pāvila pirmā grāmata Timotejam.

Sv. apustuļa Pāvila otrā grāmata Timotejam.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Titum.

Sv. apustuļa Pāvila grāmata Filemonam.

Sv. apustuļa Pētera pirmā grāmata.

Sv. apustuļa Pētera otrā grāmata.

Sv. apustuļa Jāņa pirmā grāmata.

Sv. apustuļa Jāņa otrā grāmata.

Sv. apustuļa Jāņa trešā grāmata.

Grāmata Ebrejiem.

Sv. apustuļa Jēkaba grāmata.

Sv. apustuļa Jūdas grāmata.

Sv. Jāņa parādīšanas grāmata.