Sv. Apustuļa Pāvila grāmata Romiešiem.

1 - Pāvils Romiešus apsveicina, 1-9; evaņģēlija spēks, 16; caur ticību vien var nākt debes' valstībā, 17; visi pagāni Dieva priekšā grēcinieki, 18.

2 - Ne vien pagāni, bet arī Jūdi Dieva priekšā grēcinieki, 17; un šie pavelti lielās ar bauslību un apgraizīšanu, 25.

3 - Kāds labums Jūdiem, 1; visi ir grēcinieki, 19; ne caur darbiem, 21; bet caur ticību vien var ieiet debesvalstībā, 24.

4 - Vectēvs Ābrahāms ticības priekšzīme, 1; tas bez bauslības caur ticību vien dabūjis mūžīgu dzīvošanu, 3; to parāda daži Dieva raksti, 6-25.

5 - Kādus augļus izdod ticības taisnība, 1; caur Ādamu grēks un nāve, 12; caur Kristu taisnība un dzīvība.

6 - Nebūs grēkos dzīvot, jo tiem esam nomiruši, 2; bet būs padoties taisnībai, 13; tāpēc ka no grēkiem nāve nāk, bet no taisnības dzīvība, 19.

7 - No bauslības esam atsvabināti, 4; ko bauslība padara, 7; kāda cīnīšanās ceļas cilvēka sirdī caur bauslību, 14.

8 - Kas caur ticību taisni, tie svabadi no bauslības un nāves, 2; tie miesas darbus nīcina, 12; bēdās iepriecinājās caur tām, ka tiem Tā Gara pirmība, un ka Dieva izredzētiem pieskaitīti, 28.

9 - Par Jūdu atmešanu un pagānu izredzēšanu.

10 - Taisnība un dzīvība no ticības; ticība no Dieva vārda sludināšanas.

11 - Jūdi top iepriecināti, ka vēl taps izglābti, 1-4; pagāni pamācīti, lai nelielās, 17.

12 - Par kristīgu dzīvošanu.

13 - Lai valdībai klausa, 1; un lai godīgi dzīvo, 13.

14 - Kā tie, kas stipri ticībā, pret tiem lai turas, kas vāji ticībā.

15 - Jūdi un pagāni Kristus dēļ lai viens otru mīl un godā, 1; par apustuļa amatu, 14; un ceļiem, 22.

16 - Sveicināšanas; lai sargās no viltīgiem mācītājiem.