Sv. apustuļa Pāvila grāmata Galatiešiem.

1 - Galatiešu nepastāvība, 1; Pāvila amats ne no cilvēkiem, bet no paša Tā Kunga, 12.

2 - Pāvils ar tiem citiem apustuļiem Jeruzālemē, 1; Pāvils ar Pēteri Antioķijā, 11; cilvēks taisnots ne caur bauslību, bet caur ticību, 16.

3 - Par Ābrahāma ticību, 5; par to apsolīto sēklu, 15; par to pamācītāju uz Kristu, 24.

4 - Vecās derības kalpu kārta un jaunās derības bērnu kārta, Hāgare un Sāra.

5 - Dieva bērnu svabadība, 1; miesas darbi un Gara augļi, 16.

6 - Dažādas pamācīšanas.