Pravietis Jesaja.

1 - Nepateicīgie Jūdi saukti pie atgriešanās.

2 - No Ciānas nāks gaisma un miers visām tautām, bet papriekš Dieva sodība parādīsies pret visu bezdievību iekš Israēla.

3 - Jūda valsts sajukšana. Sieviešu lepošanās.

4 - Tā Kunga Atvase un Ciānas apskaidrošana.

5 - Dieva vīna dārza neauglība.

6 - Kā Jesaja aicināts. Dieva godība. Jūda sirds cietība.

7 - Immanuelam būs piedzimt no jumpravas.

8 - Immanuels savas tautas palīgs.

9 - Kristus piedzimšana, vārds un valstība.

10 - Asura augstprātība un pazemošana. Israēla atlikušo izpestīšana.

11 - Kristus un viņa valstība.

12 - Pateicība par pestīšanu

13 - Bābeles izpostīšana.

14 - Bābeliešu un Asiriešu gals.

15 - Spriedums par Moabu.

16 - Spriedums par Moabu.

17 - Spriedums par Damasku, Efraīmu un Asuru.

18 - Moru ļaužu piemeklēšana un atgriešana.

19 - Spriedums par Ēģipti.

20 - Ēģiptiešu un Moru ļaužu aizvešana cietumā.

21 - Spriedums par Bābeli, Dumu un Arābiju.

22 - Spriedums par Jeruzālemi. Šebnas nomešana no amata. Elijaķims nāk viņa vietā.

23 - Spriedums par Tiru.

24 - Pasaules sodība.

25 - Par nākamo pestīšanu.

26 - Par paļaušanos uz Dievu un augšāmcelšanos.

27 - Israēla izglābšana no pagānu tautām.

28 - Spriedums par Israēla un Jūda valstīm. Tas stūra akmens

29 - Jeruzālemes apbēdināšana un izglābšana.

30 - Uz Dievu, ne uz radītām lietām būs paļauties.

31 - Niecīgs palīgs no Ēģiptes, Dieva palīgs pret Asiriešiem.

32 - Pastāvīga laime un miers Kristus valstībā. Tas Gars no augšienes.

33 - Bābeles izpostīšana. Jeruzālemes un Dieva draudzes izglābšana.

34 - Dieva dusmības un sodības diena pār visiem Dieva draudzes ienaidniekiem.

35 - Dieva ļaužu pagodināšana.

36 - Sanheribs pret Jeruzālemi apmeties.

37 - Sanheriba karaspēks top apkauts uz Hizkijas lūgšanu.

38 - Hizkija uz miršanu saslimis, top izglābts un slavē Dievu.

39 - Hizkijas lepnība top sodīta.

40 - Saucēja balss tuksnesī, sataisiet Tam Kungam ceļu.

41 - Elkadievu nelietība.

42 - Kristus, Tā Dieva kalpa žēlastība. Israēla napateicība.

43 - Tas Kungs pestīs Savus ļaudis.

44 - Elkadievības ģeķība. Kores.

45 - Dievs caur Kiru Israēli izpestīs no Bābeles cietuma.

46 - Dievs glābj savu draudzi.

47 - Dievs sodīs Bābeli.

48 - Skubināšana uz atgriešanos.

49 - Dieva kalpa godība un Israēla pestīšana.

50 - Israēla nepaklausība, Dieva kalpa paklausība.

51 - Dievs iepriecina Savus ļaudis un sola atņemt sodības biķeri.

52 - Prieka vēsts par Ciānas izpestīšanu.

53 - Kristus ciešana un augšām celšanās.

54 - Ciāna, Tā Kunga brūte.

55 - Mūžīga žēlastības derība un Dieva vārda spēks.

56 - Žēlastība visām tautām.

57 - Dievs pārkāpējus sodīs, atgriezīgiem dos mieru.

58 - Īstena gavēšana un svētdienas svētīšana.

59 - Israēla grēki aizkavē pestīšanu.

60 - Jaunā Jeruzāleme.

61 - Tā Kunga žēlastības gads.

62 - Ciānas jaunā godība.

63 - Tautu soģis.

64 - Dieva draudzes lūgšana.

65 - Tā Kunga žēlastība un sodība, jaunas debesis un jauna zeme.

66 - Dieva ļaužu godība; Dieva ienaidnieku sodība.