Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Lūkas.

1 - Eņģelis Gabriēls pasludina Zaharijam Jāņa, tā Kristītāja, dzimšanu, 11; un Marijai, 26; ka viņa Tā Dieva Dēlu dzemdēs, 35; Marija apmeklē Elizabeti un slavē Dievu, 46; Jāņa piedzimšana, 51; un Zaharijas dziesma, 67.

2 - Kristus Bētlemē dzimis, 1; top apgraizīts, 12; Dieva namā nests, 22; no Sīmeana, 25; un Annas par pasaules Pestītāju atzīts, 36; no saviem vecākiem Lieldienas svētkos uz Jeruzālemi vests, 41; pamests, 43; un atkal atrasts, 46; pieaug gudrībā, augumā un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem, 52.

3 - Jānis kristī tuksnesī, 2; māca, ka no grēkiem būs atgriezties, 3; dod liecību par Kristu, 16; Jēzus Jardānē kristīts, 21; Pestītāja cilts, 23.

4 - Jēzus tuksnesī, 1; no velna kārdināts, 2; māca Nacaretē, 26; izdzen vienu velnu, 33; dziedina Sīmaņa sievas māti, 38; un daudz citus, 40.

5 - Jēzus māca laivā, 1; Pēteris uz Viņa vārdu izmet tīklu, 6; Jēzus dziedina vienu spitālīgu, 12; un melmeņu sērdzīgu, 18; aicina Mateju no muitas būdas, 27; aizbildina Savus mācekļus, ka tie negavē, 33.

6 - Jēzus aizstāv Savus mācekļus, ka tie vārpas plūkuši svētdienā, 3; dziedina sakaltušu roku, 6; māca, kādi tie svētīgie, 20; sauc vai par tiem bagātiem, 24; māca mīlēt, 27; paciesties, 28; Dieva vārdam īsteni klausīt, 47.

7 - Jēzus dziedina virsnieka kalpu, 1; uzmodina Naīnē atraitnes dēlu, 11; rāda Jāņa mācekļiem, ka Viņš Tas Pestītājs, 18; viena grēciniece Viņu svaida, 36.

8 - Sievas Kristum kalpo, 2; līdzība par sējēju, 4; par sveci, 16; brīnumi jūrmalā, 22; pie velna apsēstiem, 27; pie Jaīrus meitenes, 40; pie asins sērdzīgās sievas, 43.

9 - Jēzus izsūta Savus apustuļus, Dieva vārdu sludināt, 1; ēdina piectūkstošus, 16; top apskaidrots kalnā, 28; izdzen vienu velnu, 37; aprāj Savu mācekļu augstprātību, 46; un dusmību, 54.

10 - Jēzus izsūta septiņdesmit mācekļus, 1; līdzība par to žēlsirdīgo Samarieti, 30; Marta un Marija, 38.

11 - Jēzus Saviem mācekļiem māca Dievu lūgt, 2; dziedina vienu mēmu, 14; pārmāca tos farizejus, 17; Jonas zīme, 29.

12 - Jēzus māca, ka būs sargāties no farizeju rauga, 1; no kā jābīstas, 4; negrib starp brāļiem tiesu nest, 13; māca pret mantas kārību, 15; neticīgu zūdīšanos, 22; farizeju liekulību, 54; dusmošanu, 58.

13 - Siloāmas tronis, 4; neauglīgais vīģes koks, 8; Jēzus dziedina vienu sievu, 10; dažādas līdzības, 18; šaurie vārti, 23; Jūdu pārgalvība, 34.

14 - Jēzus dziedina vienu ūdens sērdzīgu, 1; māca, kā būs turēties viesībās, 7; par to lielo vakarēdienu, 16; kā Jēzu būs mīlēt, 25.

15 - Līdzības par pazudušo avi, 3; un pazudušo grasi, 8; un pazudušo dēlu, 11.

16 - Līdzība par netaisnu uzraugu, 1; par bagāto vīru un nabaga Lāzaru, 19.

17 - Jēzus māca pret apgrēcinātājiem, 1; par brāļu salīdzināšanos, 3; par vājo ticību, 5; ka mēs ar saviem darbiem esam nederīgi, 7; dziedina desmit spitālīgus, 11; māca par Dieva valstības nākšanu, 20.

18 - Līdzība par nabaga atraitni un netaisno soģi, 1; par farizeju un muitnieku, 9; Jēzus apsola bērniņiem mūžīgu dzīvošanu, 15; māca, ka Viņam jācieš un jāmirst, 32; palīdz vienam neredzīgam, 35.

19 - Zakhejs meklē Jēzu redzēt, 2; līdzība par tiem uzticētiem podiem, 12; Jēzus iejāj Jeruzālemē; raud un tai sludina nākamo postu, 41; šķīstī Dieva namu, 45.

20 - Jēzus vaicā tiem farizejiem par Jāņa kristību, 2; tiem stāsta līdzību par tiem bezdievīgiem dārzniekiem, 9; runā par meslu došanu, 20; par miroņu augšām celšanos, 27; un par Sevi pašu, ka esot Dāvida dēls, 41.

21 - Jēzus uzteic nabaga atraitnes dāvanu, 1; māca par Jeruzālemes nākamo postu, 15; un par pasaules galu, 25.

22 - Jūdas nodod savu Kungu, 3; tas Lieldienas jērs, 7; svētā vakar ēdiena iestādīšana, 19; mācekļu ķildas, 24; Pētera veltīgā solīšana, 33; Kristus ciešana dārzā, 39; Malkus, 50; Jēzus Kajafasa priekšā, 54; Pēteris aizliedz To Kungu, 56.

23 - Kā Kristus cietis, miris, 46; un aprakts, 50.

24 - Eņģeļi dod ziņu par Kristus augšām celšanos, 1; Jēzus parādās diviem mācekļiem, kas uz Emmaū gāja, 13; arī tiem vienpadsmit, 36; uzbrauc debesīs, 50.