Saturs

Grāmata Ebrejiem. 3. nodaļa.

Kristus lielāks par Mozu, 1; nebūs apcietināties, 7; bet būs atgriezties un ticēt, 15.

1. Tādēļ, svētie brāļi, kam ir daļa pie tās debešķīgas aicināšanas, ņemiet vērā to apustuli un augsto priesteri, ko mēs apliecinājam, Kristu Jēzu,  2,11. 4,14. Jāņ.20,21. Filip.3,14.

2. Kas ir uzticīgs Tam, kas Viņu iecēlis, tā kā arī Mozus visā Viņa namā.  2,17. 4Moz.12,7. 1Sam.12,6.

3. Jo Šis ir lielāka goda cienīgs nekā Mozus, tā kā tam, kas namu uztaisījis, ir lielāks gods nekā tam namam.  8,6. 10,21.

4. Jo ikkatrs nams no kāda top uztaisīts, bet kas šo visu ir uztaisījis, tas ir Dievs.  Rom.9,5.

5. Un Mozus gan ir bijis uzticīgs visā Viņa namā kā kalps, par liecību tam vārdam, kas bija runājams;  Jāņ.5,46.

6. Bet Kristus kā Dēls pār Viņa namu; tā nams mēs esam, ja tikai to drošību un to cerību, ar ko lielāmies, līdz galam paturam stipru.  6,11. 2Kor.6,16. Efe.2,22.

7. Tādēļ, tā kā Svētais Gars saka: šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdēsiet,  4,7. 10,15. Dāv.dz.95,7. Ap.darb.28,25.

8. Neapcietinājiet savas sirdis, tā kā pie tās sariebšanas tai kārdināšanas dienā tuksnesī,  2Moz.17,7. 4Moz.14,22. 5Moz.6,16.

9. Kur jūsu tēvi Mani kārdinājuši, Mani pārbaudījuši un redzējuši Manus darbus četrdesmit gadus.  4Moz.14,22.

10. Tāpēc Es apskaitos par šo tautu un sacīju: vienmēr tie alojās savā sirdī, bet Manus ceļus tie nezināja.

11. Tad Es arī esmu zvērējis Savā dusmībā: tiem nebūs ieiet Manā dusēšanā.  4Moz.14,23.28-35. 5Moz.12,9.

12. Pielūkojat, brāļi, ka jel nevienam no jums nav ļauna neticīga sirds, ka jūs atkāpjaties no tā dzīvā Dieva.  9,14. 10,31. 12,15.

13. Bet pamācāties paši ikdienas kamēr vēl top sacīts: šodien; ka neviens no jums netop apcietināts caur grēka pievilšanu.  1Moz.3,13. Rom.7,11. 2Kor.6,2. 1Tes.5,11.

14. Jo mēs daļu esam dabūjuši pie Kristus, ja tikai to iesākto būšanu līdz galam paturam stipru.  p.6.

15. Kad top sacīts: šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdēsiet, neapcietinājiet savas sirdis, kā tai sariebšanas laikā!  p.7. Lūk.19,42.44.

16. Kas tad, to dzirdējuši, Viņu ir nicinājuši? Vai ne visi, kas caur Mozu ir izgājuši no Ēģiptes?  Jes.63,10.

17. Par kuriem Viņš tad ir apskaities četrdesmit gadus? Vai ne par tiem, kas ir apgrēkojušies, kuru miesas pakrita tuksnesī?  4Moz.14,29. Dāv.dz.90. 1Kor.10,5.

18. Kuriem tad Viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet Viņa dusēšanā, ja ne tiem, kas bijuši nepaklausīgi?  4,2.3. Rom.11,20.31.

19. Un mēs redzam, ka tie nav varējuši ieiet neticības dēļ.  10.39. 4Moz.20,12. 5Moz.1,32.