Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Jāņa.

1 - Jānis liecina, ka Jēzus ir mūžīgs Dievs, 1; Kristus un Jāņa amats, 6; Dieva Dēls top cilvēks, 14; Jānis dod liecību par Kristu, 19; ka tas ir Tas Dieva Jērs, 34; Jēzus aicina Andreju un Sīmani Pēteri, 40; Filipu, 44; un Natanaēli, 48.

2 - Jēzus uz kāzām Kānā, 1; šķīstī Dieva namu, 13; sludina Savu miršanu un augšāmcelšanos, 18.

3 - Nikademus apjautājās ar Jēzu par atdzimšanu, 1; Jānis kristī, 22; un apliecina Jēzu, 27.

4 - Jēzus pie Jēkaba akas runā ar vienu Samariešu sievu, 6; dziedina ķēniņa sulaiņa dēlu Kapernaūma, 47.

5 - Pie Betezdas dīķa Jēzus dziedina slimnieku, 5; tie Jūdi par to kurn, ka tas svētdienā noticis, 16; bet Jēzus aizbildinājās, 17.

6 - Jēzus ēdina 5000 cilvēku, 1; staigā pa jūras virsu, 16; māca, ka Viņš tā maize no debesīm, 26; Pēteris apliecina, ka Jēzus tā dzīvā Dieva Dēls, 68.

7 - Jēzus iet lieveņu svētkos uz Jeruzālemi, 3; māca Dieva namā, 14; šķelšanās Viņa dēļ, 25; augsto priesteru un farizeju ienaids, 44; Nikademus aizstāvēšana, 50.

8 - Jēzus un tā laulības pārkāpēja, 1; Jēzus liecība par Sevi pašu, 12; tie Jūdi Viņu grib nomētāt ar akmeņiem, bet Viņš aiziet, 59.

9 - Jēzus cilvēku dziedina, kas neredzīgs bija dzimis, 1; šis droši liecību dod par Jēzu, 8; tādēļ top izdzīts, 31; bet no Jēzus iepriecināts, 38.

10 - Līdzība par avīm, par labo ganu un derēto ganu, 1; tie Jūdi Jēzum jautā, vai Viņš esot Kristus, 22; un kad Tas atbild, esot gan, tad Viņu ar akmeņiem grib nomētāt, 31; bet Tas no viņiem aiziet, 39.

11 - Lāzarus ir nevesels, 1; mirst, 11; top uzmodināts, 43; daudz Jūdi paliek ticīgi, 45; tie augstie priesteri meklē Kristu nonāvēt, 47; Kajafas pasludina, ka Kristum jāmirst par to tautu, 49.

12 - Jēzus ēd pie Lāzarus, 2; Marija Viņu svaida, 3; tie ļaudis Jēzu un Lāzaru grib redzēt, 9; Kristus iejāj Jeruzālemē, 12; Grieķi Viņu grib redzēt, 20; Kristus māca par Savu un to Savējo ciešanu un pagodināšanu, 23; Jūdu neticība, 37.

13 - Jēzus mācekļiem kājas mazgā, 4; māca pazemību un mīlestību, 15; pasludina, ka Jūdas Viņu nodos, 21; tas jaunais bauslis, 33; Pētera lieka drošība.

14 - Kristus Savus mācekļus iepriecina un stiprina, 1; rāda to dzīvības ceļu, 5; apsola Svēto Garu, 16; vēlē Savu mieru, 27.

15 - Kristus ir tas īstenais vīna koks, 1; māca mīlestību, 9; paciešanos, 20; apsola atkal Svēto Garu, 25.

16 - Jēzus pasludina Saviem mācekļiem nākamo likstu, 1; ka Viņa aiziešana pie Tēva mums par labu, 7; par Svētā Gara nākšanu un amatu, 8; apsola viņus pestīt, 20; un paklausīt viņu lūgšanas, 23.

17 - Jēzus Dievu lūdz par Sevi, 1; par Saviem mācekļiem, 6; un par visu Savu draudzi, 20.

18 - Kristus ciešana dārzā, 1; pie Annasa un Kajafasa, 12; Pētera grūta apgrēkošanās, 25; Kristus pie Pilatus, 28.

19 - Kristus ciešana Pilatus priekšā, 1; krusta nāve, 16; glabāšana, 38.

20 - Kristus uzcelšanās no miroņiem, 1; Pēteris un Jānis pie kapa, 3; Kristus parādās Marijai Maddaļai, 11; un pēc arī citiem mācekļiem, 19; un tad atkal tiem mācekļiem, kad Toms klātu, 26.

21 - Jēzus parādās pie Tiberijas jūras, 1; pavēl Pēterim trīs reizes Viņa avis un jērus ganīt, 16; rāda tam, kādā nāvē tas miršot, 18; un kā Jānim pēcgalā klāšoties, 20.