Sv. Jāņa parādīšanas grāmata.

1 - Jēzus Jānim parādās.

2 - Grāmatas Efesus, 1; Smirnas, 8; Pergamus, 12; Tiatiras, 18; draudzēm rakstītas.

3 - Grāmatas Sardus, 1; Filadelfias, 7; un Laodiķeas, 14; draudzēm rakstītas.

4 - Dieva goda krēsls debesīs, 2; ar tiem divdesmit četriem vecajiem, 4; un tiem četriem dzīviem, 6.

5 - Tā grāmata ar septiņiem zieģeļiem un Tas Jērs.

6 - To sešu zieģeļu atdarīšana.

7 - Tie apzieģelētie izredzētie un tas lielais pulks baltās drēbēs.

8 - Septītā zieģeļa atdarīša; tie septiņi bazūnētāji, 2; kādas briesmas tie četri pirmie bazūnē, 7.

9 - Piektā un sestā bazūnēšana.

10 - Eņģelis pavēl Jānim grāmatu apēst.

11 - Tie divi liecinieki tiek nokauti un atkal ir dzīvi, 3; septītā bazūnēšana, 15.

12 - Kristus draudze līdzināta dzemdētājai, 1; Miķeļa karš pret pūķi, 7.

13 - Zvērs ar septiņām galvām, kas zaimo, 1; zvērs ar diviem ragiem, kas cilvēkus pieviļ, 11.

14 - Tas Jērs ar tiem svētiem uz Ciānas kalna, 1; eņģelis ar to mūžīgo evaņģēliju, 6; Bābeles posts, 8; pļaujamā diena un Dieva vīna spaids, 14.

15 - Tie dziedātāji pie glāzes jūras 2; tie septiņi eņģeļi ar tiem dusmības kausiem 6.

16 - Tās septiņas mocības no tiem dusmības kausiem.

17 - Tā lielā mauka uz zvēra ar septiņām galvām.

18 - Bābeles posts.

19 - Slava par Bābeles postu, 1; Tā Jēra kāzas, 9; Kristus nākšana, 11; tā zvēra un tā viltīgā pravieša gals, 19.

20 - Velns top saistīts, 1; divkārtīga augšāmcelšanās, 5; Gogs un Magogs, 7; pastara tiesa, 11.

21 - Jaunas debesis un jauna zeme un jaunā Jeruzāleme.

22 - Dzīvā ūdens upe, 1; un dzīvības koks, 2; apstiprināšana un grāmatas gals, 18.