Evaņģēlijs, uzrakstīts no sv. Mateja.

1 - Jēzus Kristus cilts, 1; kā viņš ieņemts un piedzimis, 18.

2 - Gudrie no austruma zemes Jeruzālemē, 1; un Bētlemē, 9; Jāzeps ar Mariju un to bērniņu bēg uz Ēģiptes zemi, 13; Hērodus nokauj Bētlemes bērnus, 16; Jāzeps pārnāk uz Nacareti, 19.

3 - Jāņa, tā Kristītāja, dzīvošana un mācība, 1; Jēzus no viņa Jardānē kristīts, 13.

4 - Jēzus no velna kārdināts, 2; dzīvo Kapernaūmā, 12; aicina apustuļus, 18; māca ļaudis un dziedina, 23.

5 - Jēzus kalna sprediķis, 1; kas tie svētīgie, 3; un kā lai bauslību saprot, 20.

6 - Par nabagu apdāvināšanu, 1; Dieva lūgšanu, 5; gavēšanu, 6; mantas krāšanu, 10; un zūdīšanos, 24.

7 - Par tiesāšanu, 1; lūgšanas paklausīšanu, 7; šaurie vārti, 13; viltīgie pravieši, 15; koks un augļi, 17; sodības diena, 22; nams uz smiltīm un uz klints, 24.

8 - Jēzus dziedina vienu spitālīgu, 3; virsnieka kalpu, 5; Pētera sievas māti, 14; staigāšana Jēzus pēdās, 20; Jēzus apklusina jūras vētru, 23; ļaunus garus ielaiž cūkās, 28.

9 - Jēzus dziedina melmeņu sērdzīgu, 1; aicina Mateju no muitas būdas, 9; māca par gavēšanu, 11; uzmodina Jairus meitiņu, 18; dziedina divus neredzīgus, 27; un vienu mēmu, 32; sludina par Debesu valstību, 35; skubina izlūgties strādniekus pļaujamā, 36.

10 - Jēzus izsūta tos divpadsmit apustuļus evaņģēliju sludināt, 1; viņu vārdi, 2; amats, 7; ciešana, 16; un alga, 39.

11 - Jānis cietumā sūta pie Jēzus, 2; Jēzus liecina par Sevi un Jāni, 7; pārmāca Jūdus viņu aklības dēļ, 16; pateicās Dievam, 25; aicina pie Sevis visus bēdīgos, 28.

12 - Tie mācekļi vārpas plūc svētdienā, 3; Jēzus sakaltušu roku dziedina svētdienā, 9; velnu izdzīšana, 22; grēki pret Svēto Garu, 31; Jēzus īstenie, 46.

13 - Debesu valstība līdzināta sējējam, 3; kviešiem un nezālēm, 24; raugam, 33; apslēptai mantai, 44; dārgai pērlei, 45; tīklam, 47; Jēzus nicināts, 53.

14 - Jānis tas Kristītājs no Hērodus nokauts, 2; Jēzus ēdina piectūkstošus tuksnesī, 13; staigā pa jūru, 22; dziedina daudz slimus, 34.

15 - Roku mazgāšana un cilvēku likumi, 1; Jēzus dziedina Kanaāniešu sievas meiteni, 21; ēdina četrtūkstoš cilvēkus, 32.

16 - Par Jonas zīmi, 1; par farizeju raugu, 5; Pētera liecība, 13; Debesu valstības atslēgas, 19; Kristus sludina Savu ciešanu, miršanu un augšāmcelšanos, 21.

17 - Jēzus kalnā apskaidrots, 2; dziedina mēnessērdzīgu, 14; sludina atkal Savu miršanu, 22; maksā to nodokli priekš Sevis un Pētera, 24.

18 - Tas lielākais Debesu valstībā, 1; Jēzus māca pret apgrēcināšanu, 6; par Debesu valstības atslēgām, 15; līdzība par to ķēniņu, kas ar saviem kalpiem parādus līdzināja, 23.

19 - Par laulības šķiršanu, 9; Jēzus svēti bērniņus, 13; par mantu, kas dvēseli posta, 16; kāda alga Jēzus mācekļiem gaidāma, 27.

20 - Līdzība par tiem strādniekiem vīna kalnā, 1; Jēzus sludina Savu ciešanu, miršanu un augšāmcelšanos, 17; aprāj Cebedeja dēlu godkārību, 20; dziedina divus neredzīgus, 29.

21 - Jēzus kā ķēniņš iejāj Jeruzālamē, 11; nolād neauglīgu vīģes koku, 18; vaicā tiem augstiem priesteriem pēc Jāņa kristības, 23; līdzība par diviem dēliem, 28; par bezdievīgiem vīna kalna strādniekiem, 33; Kristus tas stūra akmens, 42.

22 - Līdzība par ķēniņa kāzām un kāzu drēbēm, 1; mācība par nodokļa došanu, 15; par miroņu augšāmcelšanos, 23; par to vislielako bausli, 34; par Kristu Dāvida dēlu un Kungu, 41.

23 - Jēzus rāj farizeju mācību un dzīvošanu, 1; sludina Savu otru atnākšanu, 39.

24 - Par Jeruzālemes izpostīšanu, 1; un pasaules galu, 30.

25 - Līdzība par tām desmit jumpravām, 1; par to kungu, kas saviem kalpiem podus uz augļiem izdalīja, 14; par pastara dienu un sodību, 31.

26 - Jēzus Betanijā svaidīts, 6; ēd ar Saviem mācekļiem Lieldienas jēru, 17; iestāda svēto vakarēdienu, 26; cīnās Ģetzemanes dārzā, 30; top pārdots, 47; gūstīts, 57; priekš Kajafasa tiesas notiesāts, 59; Pēteris aizliedz Jēzu, 60; un apraud savu grēku, 75.

27 - Jēzus Poncius Pilatus priekšā, 1; Jūdas pakaras, 3; Jēzus pazudināts uz nāvi, 11; apsmiets, 27; pie krusta sists, 32; nomirst, 50; kapā guldināts, 57.

28 - Jēzus ceļās augšām no miroņiem, 2; parādās Saviem mācekļiem, 16; izsūta tos pa visu pasauli mācīt un kristīt, 19.