Ījaba grāmata.

1 - Ījaba bēdas un pacietība.

2 - Ījabs pie savām miesām mocīts, no sievas nicināts, no draugiem apmeklēts.

3 - Ījaba vaimanas.

4 - Elifas Ījabam dod vainu.

5 - Elifas vaino vēl.

6 - Ījabs atbild.

7 - Ījaba žēlabas par cilvēka nīcību.

8 - Ījabs no Bildada rāts.

9 - Ījabs Bildadam atbild.

10 - Ījabs tiepjās pret Dievu.

11 - Cofars jo stipri Ījabu rāj.

12 - Ījabs atbild saviem draugiem.

13 - Ījabs vēl aizbildinājās.

14 - Ījabs runā par cilvēka iznīcību.

15 - Elifas Ījabu stiprāki apsūdz.

16 - Ījabs apliecina savu nenoziedzību.

17 - Ījabs vēl apliecina savu nenoziedzību.

18 - Bildads pieskaita Ījabu bezdievīgiem.

19 - Ījaba cerība.

20 - Cofars māca, ka bezdievīgu laime nepastāv.

21 - Ījabs atbild Cofaram.

22 - Elifas rāj Ījabu, lai atgriežas.

23 - Ījabs par savu sirds taisnību, gribās(būt) no Dieva tiesājams.

24 - Par Dieva apslēpto, tomēr taisno valdīšanu, kad Viņš dievbijīgiem sūta nelaimi, bezdievīgiem laimi.

25 - Bildads māca, ka Dieva priekšā visi cilvēki grēcinieki.

26 - Ījabs slavē Dieva godību labāki nekā Bildads.

27 - Ījabs apliecina savu nenoziedzību, savu ticību un Dieva sodību par netaisniem.

28 - Tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva.

29 - Ījabs izstāsta savu pirmaju labklāšanos.

30 - Ījaba tagadēja nelaime un kārdināšana.

31 - Ījabs pastāv uz savu nenoziedzību

32 - Elihus ņemas Ījabu mācīt.

33 - Elihus rāda, ka Dievs caur bēdām cilvēku grib izmācīt.

34 - Elihus aizstāv Dieva taisnību.

35 - Elihus rāda, ka pret Dievu nebūs tiepties.

36 - Elihus apliecina Dieva žēlīgo un taisno valdīšanu.

37 - Elihus runā par Dieva godību dabas spēkos.

38 - Dievs pats parādās vētrā un Ījabu pazemo.

39 - Dievs savu godību rāda ir pie meža zvēriem.

40 - Ījabs atzīst savu vainu. Dievs runā par beēmotu. Dievs runā par levijatanu.

41 - Dievs runā par levijatanu.

42 - Ījabs pazemojās un tiek pie pirmējas laimes.