Sv. Apustuļu darbi.

1 - Kristus Saviem mācekļiem apsola Svēto Garu; uzbrauc debesīs, 9; Mattīs top iecelts par apustuli, 15.

2 - Tas Svētais Gars top izliets pār tiem apustuļiem vasaras svētkos, 1; Pēteris izstāsta praviešu rakstus par Kristu, 14; un caur šo mācību atgriež pie Kristus trīs tūkstošus dvēseles, 41; pirmā draudze, 42.

3 - Pēteris un Jānis dziedina kropli, 1; Pēteris tiem ļaudīm stāsta, ka šis brīnums caur to krustā sisto un no miroņiem uzmodināto Jēzu noticis, 22.

4 - Pēteris un Jānis cietumā vesti, 1; māca atkal par Jēzu, jebšu tie augstie priesteri tiem to aizlieguši, 19; tie mācekļi Dievu piesauc, lai dod pastāvīgu prātu, 23; draudzes dzīvošana un būšana, 32.

5 - Ananija un Sapfira, viņa sieva, melo tam Svētam Garam, un mirst piepeši, 5; daudz brīnumu notiek caur tiem apustuļiem, 12; tādēļ tie top cietumā mesti, 17; bet caur eņģeli izpestīti, 19; atkal vesti tiesas priekšā, 26; apliecina pastāvīgi Jēzu, 29; un top šausti, 34.

6 - Septiņi vīri top iecelti par nabagu kopējiem, 3; Stefans tiesas priekšā, 12.

7 - Stefans droši aizbildinājās un runā pret Jūdu pārgalvību, 2; ar akmeņiem top nomētāts, 58.

8 - Sauls vajā kristīgo draudzi, 1; Filips māca par Kristu Samarijā, 5; Sīmanis, tas burvis, grib pirkt Tā Svētā Gara dāvanas no tiem apustuļem par naudu, 10; kambarjunkurs no Moru zemes top kristīts, 26.

9 - Sauls brīnišķi pie Kristus top atgriezts, 4; no Ananijas kristīts, 10; māca par Kristu iekš Damaskus, 20; top tādēļ vajāts, 23; nāk uz Jeruzālemi pie tiem mācekļiem, 26; Pēteris to melmeņu sērdzīgo Eneasu dara veselu, 32; un Tabitu uzmodina no miroņiem, 36.

10 - Karniels caur Pēteri top atgriezts pie Kristus, 1; un Pēteris caur parādīšanu top pamācīts, ka arī pagāni uz Kristus valstību izredzēti, 9; tādēļ viņš māca Karniela namā, 23; un kristī tos ticīgos pagānus, 48.

11 - Pēteris aizbildinājās, kādēļ viņš pagāniem Dieva vārdu sludinājis, 1; Barnaba top sūtīts uz Antioķiju, 22; tur ticīgos sāk saukt par kristīgiem, 26; Agabs pasludina nākamus bada laikus, 27.

12 - Erodus Jēkabu nokauj, 1; Pēteri met cietumā, 3; tā draudze lūdz Dievu, 5; Dievs Pēteri izpestī caur eņģeli, 7; Hērodus mirst, no tārpiem apēsts, 21.

13 - Sauls un Barnaba top izsūtīti, Dieva vārdu sludināt, 2; padara to burvi Elimu neredzīgu, 6; Pāvils māca Antioķijā, 13; un griežas pie pagāniem, 46.

14 - Tie Jūdi ceļ dumpi pret Pāvilu un Barnabu Ikonijā, 1; Pāvils Listrā dziedina kropli, 8; tie ļaudis tiem kā dieviem grib upurēt, 11; Pāvils akmeņiem mētāts, no turienes aiziet, 19.

15 - Tie apustuļi sarunājas par apgraizīšanu, 1; un par to, ka ne caur bauslības darbiem, bet caur Jēzus Kristus žēlastību jāieiet Debesu valstībā, 10; tā noruna caur grāmatu uz Antioķiju top zināma darīta, 22; starp Pāvilu un Barnabu ķildas Marka dēļ, tā ka viens no otra šķirās, 36.

16 - Pāvils Timoteju apgraiza, 1; iet uz Maķedoniju, atgriež pie Dieva to purpura pārdevēju Lidiju, 14; top cietumā mests, 19; atkal brīnišķi izglābts, 25; atgriež to cietuma sargu pie Dieva, 30.

17 - Pāvils Dieva vārdu sludina Tesalonikā, 1; tur Jūdi pret viņu ceļ dumpi, 5; bet viņš no tiem brāļiem top aizvadīts uz Bereju, 10; arī tur citi Jūdi viņam mācas virsu, 13; tad viņš aiziet uz Atēni, 15; tur sludina to nepazīstamo Dievu, 22.

18 - Pāvils Dieva vārdu sludina Korintū, 1; Jūdi pret viņu ceļas un ved viņu priekš zemes soģa, 12; Pāvils iet uz Efesu, Jeruzālemi, Antioķiju, 18; Apollus Efesu, 24.

19 - Pāvils māca un dara brīnumus Efesā, 1; Demetris ceļ dumpi pret viņu, 23.

20 - Pāvils aiziet uz Maķedoniju un Grieķiju, 1; sludina Dieva vārdu atkal Troadā, 7; un uzmodina tur vienu jaunekli, 9; iet uz Mileti, 17; svētī un pamāca tur Efesus draudzes vecajus, 18.

21 - Citi mācekļi dod Pāvilam padomu, lai neiet uz Jeruzālemi, 1; Filipa četras meitas sludina nākamas lietas, 8; Agabs teic Pāvilam, ka viņš Jeruzālemē tapšot saistīts, 10; taču viņš iet, 13; Dieva namā liekās šķīstīties, 20; un top saņemts, 30; bet caur Liziju no Jūdu rokām izglābts, 33.

22 - Pāvils pret tiem Jūdiem aizbildinājās un stāsta savu dzimumu, 3; tikušu darbošanos iekš bauslības, 4; atgriešanos pie Dieva, 6; kristību, 12; viņu grib šaust, 24; bet nostājās, tādēļ ka tas saka, viņš esot Romietis, 25.

23 - Pāvils aizbildinās priekš Jeruzālemes tiesas kungiem, 1; un jebšu Ananija viņu tādēļ sit, 2; taču Dievs viņu iepriecina naktī, 11; kādi Jūdi sarunājās Pāvilu nokaut, 12; bet viņu padoms top zināms, 16; caur Liziju novērsts, 22.

24 - Pāvils priekš zemes soģa Felika top apsūdzēts, 2; aizbildinās, 10; Feliks negrib to tiesu spriest, 22; bet aiziedams Pāvilu cietumā atstāj, 27.

25 - Pāvils priekš Festus no tiem Jūdiem top apsūzēts, 1; bet tie pret viņu nespēj nenieka, 4; un top uz Cezareju sūtīti, kur Pāvils pats klāt, 6; Pāvils piesauc ķeizaru, 10; Agrippa pats Pāvilu izklausina, 22.

26 - Pāvils droši aizbildinās priekš ķēniņa Agrippas, 1; un būtu vaļā tapis, kad viņš ķeizaru nebūtu piesaucis, 30.

27 - Pāvils top uz Romu vests, sludina, ka ūdens bēdas nākšot, 9; bet neviens viņam negrib ticēt, 11; tad ceļas liela vētra jūrā, 14; bet tie cilvēki Pāvila dēļ top izglābti, 15.

28 - Pāvils odzi nokrata no savas rokas ugunī, 3; dziedina Publijus tēvu, 7; nāk uz Romu, 14; māca tur bez kavēšanās par Dieva valstību, 30.